ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม
การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม ในวันอังคาร ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเมืองงาม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
โดยได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กำนันตำบลแม่ข้าวต้ม / ประธานสภา อบต. / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม / ประธานสภาองค์กรชุมชน / คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย / อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / พัฒนาชุมชน อำเภอเมืองเชียงราย / อาจารย์ กศน. อำเภอเมืองเชียงราย / วิสาหกิจชุมชน / และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในตำบลแม่ข้าวต้ม
เพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม โดยได้มุ่งเน้นการดำเนินงานในเชิงบูรณาการ การมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน ชุมชนกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ได้มาตรฐาน มีการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่

Loading