ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สินค้า OTOP

OTOP หมู่ที่ 20 กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมือง

กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมือง ตั้งอยู่ที่ื บ้านเลขที่ 269 […]

OTOP หมู่ที่ 8 กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า

กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า ตั้งอยู่ที่่ บ้านเลขที่ 17 ม.8 ต. […]

OTOP หมู่ที่ 2 กลุ่มแปลรูปอาหารบ้านทุ่งยาว

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านทุ่งยาว ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 111 […]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือราชการ สถ.

องค์กรแห่งการเรียนรู้