โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองงาม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยนายเจิดศักดิ์ สิงห์สุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจรรมโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำมาดำเนินการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Loading