Long Term Care (LTC)

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

♥คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ออกเยี่ยมและมอบของใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงในตำบลแม่ข้าวต้ม

♥การดูแลผู้ป่วยของ CG เพื่อตรวจเยี่ยมดูแลสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง

♥ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

 

Loading