ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่

ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

 ➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รายชื่อ […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง บัญชีราย […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง บัญชีราย […]

Loading

อ่านต่อ