ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

📢ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เขตเลือกตั้งที่ ๔ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศสรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Loading

อ่านต่อ

ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่

ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น […]

Loading

อ่านต่อ