ประชาสัมพันธ์ เชิญชวญร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวญร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเ […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็น […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เขตเลือกตั้งที่ ๑๘ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การชำระภาษ […]

Loading

อ่านต่อ

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

🌱ขอเชิญชวนเกษตรกร นักเรียน เด็ก เยาวชน และท่านที่สนใจ เ […]

Loading

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้ปฏิบัติ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการ […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศห้ามการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด “๗๕ วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัด เชียงราย” ระหว่าง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

Loading

อ่านต่อ