เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

24 มิ.ย.2565 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประ […]

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดลุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆ […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ภาคความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อ่านต่อ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

➡ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการองค์กรปก […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขอรับความช่วยเหลือของประชาชนกรณีรับการสงเคราะห์รถรับ – ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

อ่านต่อ