ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ข้าวต้ม สภาองค์การบร […]

Loading

อ่านต่อ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

➡ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเง […]

Loading

อ่านต่อ

รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน […]

Loading

อ่านต่อ