คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ ๒๗/๒๕๖๔ เรื่องการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ ๒๗/๒๕๖๔ เรื่อ […]

อ่านต่อ

แผนการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

แผนการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภ […]

อ่านต่อ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ /๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

 ➡ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ /๒๕๖๐ เรื่ […]

อ่านต่อ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

➡ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ /๒๕๖๐ เรื่อ […]

อ่านต่อ