การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

➡ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ […]

อ่านต่อ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

➡ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์ […]

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

➡ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างมาตรฐาน […]

อ่านต่อ

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

➡ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน […]

อ่านต่อ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

➡ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง2564

อ่านต่อ