รายงานผลการดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง […]

Loading

อ่านต่อ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ […]

Loading

อ่านต่อ

แบบสรุปนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบสรุปนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์ก […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่องกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Loading

อ่านต่อ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

➡ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบ […]

Loading

อ่านต่อ

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอ […]

Loading

อ่านต่อ