รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน […]

อ่านต่อ

เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องร้องเรียนการท […]

อ่านต่อ