ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕( รอบ ๖ เดือน)

➡ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์ก […]

อ่านต่อ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

➡ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการองค์กรปก […]

อ่านต่อ

การประเมินความเสี่ยงการทจุริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

➡ การประเมินความเสี่ยงการทจุริตขององค์การบริหารส่วนตำบล […]

อ่านต่อ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการประเมินความเสี่ยงการท […]

อ่านต่อ

รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน […]

อ่านต่อ

เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องร้องเรียนการท […]

อ่านต่อ