ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องเจตนารมณ์ […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องเจตนารมณ์ […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศใช้แผ […]

อ่านต่อ

รายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ITA ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

➡ รายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ […]

อ่านต่อ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕( รอบ ๖ เดือน)

➡ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์ก […]

อ่านต่อ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

➡ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการองค์กรปก […]

อ่านต่อ