รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

[download-attachment id=”6289″ title=&#8221 […]

อ่านต่อ