รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Uncategorized

Part 1 Download รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Part 2 Download รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ารประชุม สมัยสามัญ ครังที่ 3 ปี 2562

Part 3 Download รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒