ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

Uncategorized

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓