ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

หน่วยตรวจสอบภายใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม