ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

Uncategorized

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒