ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

Uncategorized

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒