กิจกรรม Big cleaning day

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มได้จัด โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ (กิจกรรม Big cleaning day) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนในพื้นที่ ถือว่าเป็นการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม