รายงานกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

งานนโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินงาน อบต.แม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสแรก)

รายงานผลการดำเนินงาน อบต.แม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสสอง)