แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม