นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1)

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

สขร.1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564

สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สขร1 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

สขร1 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564

สขร1 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564