นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1)

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

สขร.1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564

สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สขร1 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

สขร1 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564