นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2564

➡ สขร.1 ประจำเดือน กันยาย พ.ศ.2564 ➡ สขร.1 ประจำเดือน ส […]

อ่านต่อ