ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติใรการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

Loading

อ่านต่อ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ […]

Loading

อ่านต่อ