การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

➡ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบ […]

อ่านต่อ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

➡ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเง […]

อ่านต่อ

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอ […]

อ่านต่อ