ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติใรการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

Loading