Uncategorized

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

แผนการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

Loading