1.แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

Uncategorized

➡ บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03

➡ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(แบบ ผ.01)

➡ แบบ ผ.02.1 เกินศึกยภาพ 

➡ แบบ ผ 02

➡ ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

➡ ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์การพัฒนา-อปท.

➡ ส่วนที่-3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

➡ ส่วนที่-4-การติดตามและประเมินผล

Loading