แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

➡ [download-attachment id=”1037342″ title=”งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม”]

➡ [download-attachment id=”1037346″ title=”งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม”]

 ➡ [download-attachment id=”1073361″ title=”งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส ที่ 3 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน”]

 ➡ [download-attachment id=”1073362″ title=”งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 ที่ เดือนกรกฏาคม ถึง กันยายน”]