โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา)

ข่าวกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) ในวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดโลกทัศน์ ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ เกิดความสุข ความสนุกสนาน ความกระตือรือร้น และตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ผ่านการบูรณาการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา

Loading