โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดทำโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ 4-9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557  ได้ออกศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเลย  หนองคาย  พิษณุโลก  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และศึกษาการทำงาน ในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะนำกลับมาพัฒนา องค์กรให้ดียิ่งขึ้นไป

Loading