โครงการ อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการในชุมชน ภายใต้กิจกรรมที่ ๓

ข่าวกิจกรรม
โครงการ อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการในชุมชน ภายใต้กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการติดตามเยี่ยมบ้านให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจผู้สูงอายุติดเตียงและผู้พิการในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลแม่ข้าวต้ม วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมเมืองงาม๑

Loading