โครงการ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น

ข่าวกิจกรรม
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลแม่ข้าวต้ม จัดทำโครงการ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น ในวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่าน พิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น และนางสาวอัศเจรีย์ นามวงค์ กำนันตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตชุมชน และเกิดการใช้ประโยชน์ ได้จริงในชีวิต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประยุกต์ และคิดค้นสิ่ง ใหม่ ความรู้ใหม่ และเป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีระเบียบวินัย ควบคู่ ศีล จารีต ประเพณี แก่เด็ก เยาวชน ซึ่งการจัดอบรมในวันนี้ มีเด็กและเยาวชน จากโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง โรงเรียนบ้านปางลาว โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า โรงเรียนบ้านเวียงกลาง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ กว่า ๑๕๐ คน
แบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรม โดยวิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน ๗ ฐานกิจกรรม ดังนี้
ฐานกิจกรรมที่ ๑ ตัดตุงไส้หมู
ฐานกิจกรรมที่ ๒ ทำต้นผึ้ง
ฐานกิจกรรมที่ ๓ กรวยปากนกใบตอง
ฐานกิจกรรมที่ ๔ สานไข่แมงดา
ฐานกิจกรรมที่ ๕ ทําหมากเบ็ง
ฐานกิจกรรมที่ ๖ สานก๋วยสลาก
ฐานกิจกรรมที่ ๗ พับดอกใบเตย
และงานสาธิตการสานลายราชวัตรจากใบพร้าว

Loading