โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล

ข่าวกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายภพธนภัต คำสุรันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและคุณครูประภาศิริ ทวีสุขเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล โดยมีวัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง และป้องกันโรคระบาดและโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล ในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
  2. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากร ในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม มีความเข้าใจในการป้องกันควบคุมโรคที่เกิดกับตัวเด็กได้อย่างถูกต้อง และสามารถควบคุมการแพร่กระจายโรคภายในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มได้
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครู และบุคลาการ ในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม มีความรู้ตลอดจนนำทักษะที่จำเป็นมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
  4. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ครู และบุคลาการ ในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดและโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล
และได้รับความรู้จากวิทยากร ท่านนงลักษณ์ จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading