โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการในชุมชน

ข่าวกิจกรรม
🔹วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ได้จัดโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการในชุมชน ณ ห้องประชุมเมืองงาม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยให้ความรู้ บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
🔹โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้ นายเจิดศักดิ์ สิงห์สุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางกาญจนา วรรณโอภาส หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.แม่ข้าวต้ม
🔹การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ได้เชิญทีมวิทยากรสาธิต บรรยายและให้ความรู้ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังนี้
1.ผศ.ดร.รัชนี มิตกิตติ
2.อาจารย์บุบผา วิริยรัตนกุล
3.อาจารย์นาตญา พแดนนอก
4.อาจารย์กฤตธีวา เพียรรักษ์การ
5.อาจารย์พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน

Loading