โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ข่าวกิจกรรม
ในวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ เขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 15 บ้านใหม่บัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม
โดย นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวรายงานโดย นายพีรพงษ์ ปัญวิชา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านใหม่บัวแดง กิจกรรมโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นการคุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาพันธุ์พืชที่หายาก ใกล้สูญพันธ์ หรือพืชดั้งเดิมในท้องถิ่นให้คงอยู่ และเพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ 299 ต้น
ซึ่งในการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ได้มีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด อบต.แม่ข้าวต้ม , สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม , ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน , ครูและเด็กนักเรียน , จิตอาสาพระราชทาน รวมไปถึงผู้บริหารและพนักงานบริษัท นิ่มลีสซิ่ง จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้
ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท นิ่มลีสซิ่ง จำกัด ที่อนุเคราะห์น้ำดื่ม และร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้

Loading