โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

ข่าวกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการสินค้าภาคการเกษตรในพื้นที่ เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และการบริการท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือง แดงฟู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์ และอาจารย์ กุสุมา ทุ่งพรวน สำนักบริการวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรบรรยาย
การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน / สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม / ผู้บริหาร / วิสาหกิจชุมชน / เกษตรกร /กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร / เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และผู้ที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 85 คน

Loading