โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลแม่ข้าวต้ม หลักสูตร อบรมเชิงปฎิบัติการ “การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ”

ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธเปิด โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลแม่ข้าวต้ม  หลักสูตร อบรมเชิงปฎิบัติการ “การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ”

ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันก๋อยรุ่งเรื่อง  หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ข้าวต้ม

***โดยมีคณะวิทยากรจาก กลุ่มเผิ้งโก๋นเดือนห้าบ้านสันก๋อยรุ่งเรือง นำโดยนายอุทัย จันแปงเงิน  บรรยายความรู้หัวข้อเรื่อง

–เทคนิค วิธีทำกล่องผึ้ง

-การเลี้ยงผึ้งโพลงธรรมชาติ

-การเก็บเกี่ยวผลผลิต

-ทิศทางการตลาล

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

-ให้กลุ่มอาชีพได้สร้างรายโอกาสและทางเลือกในการจัดทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีคามหลากหลาย

-เพื่อส่งเสริมผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพเสริมและและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

-เพื่อให้ชุมชนได้มีการดำเนินงานเป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคี และความเข็มแข็งของชุมชน

Loading