โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในตำบลแม่ข้าวต้ม “กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พึ่ง (ผึ้ง) พาตนเอง และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

ข่าวกิจกรรม
🔹วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในตำบลแม่ข้าวต้ม “กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พึ่ง (ผึ้ง) พาตนเอง และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อแก้ปัญหาความยากจนตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเมืองงาม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ดำเนินโครงการโดย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
🔹การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพ
2.เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
3.เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน
🔹ขอขอบคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย และวิทยากรจาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเผิ้งโก๋นเดือนห้า บ้านสันก๋อยรุ่งเรือง และคุณสันติสุข ภัทรสุขเกษม

Loading