“โครงการส่งเสริมวิถีแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

ข่าวกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “โครงการส่งเสริมวิถีแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลแม่ข้าวต้ม ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่คนในชุมชน และเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน การแสดง “ค่าว จ๊อย ซอ” โดยปราชญ์ชาวบ้านตำบลแม่ข้าวต้ม และการจำหน่ายสินค้า
🙏ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนการจัดบูธนิทรรศการ ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม อาหารว่าง น้ำแข็ง และร่วมจำหน่ายสินค้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาส และเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน เกิดการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของตำบลแม่ข้าวต้ม ต่อไป

Loading