โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอด “รู้ รอด ปลอดภัย” ปีการศึกษา 2565

ข่าวกิจกรรม
วันนี้ (วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565) นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอด “รู้ รอด ปลอดภัย” ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
✨โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 และเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำแม่ข้าวต้ม เข้าร่วมกิจกรรม
✅วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีดังนี้
1.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การเอาตัวรอด
2.เพื่อให้เด็กนักเรียนทราบถึงภัยอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย การป้องกันหลีกเลี่ยงไม่เกิดอัคคีภัย และช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้น ในกรณีเกิดอัคคีภัย
3.เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ และเข้าใจในหลักการอย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม สามารถช่วยเหลือตนเองเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมน้ำได้
📌โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ มีกิจกรรมการเข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่
1. ฐานกิจกรรมปลอดภัยจากการจมน้ำ อย่าเก็บ อย่าก้ม อย่าใกล้
2. ฐานกิจกรรมเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว
3. ฐานกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
4. ฐานกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
✨การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวฯ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ จากทีมครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้🙏

Loading