โครงการส่งเสริมการมีทักษะการเลี้ยงผึ้งโพรงของนักเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม
ในวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีทักษะการเลี้ยงผึ้งโพรงของนักเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 โดยนายภพธนภัต คำสุรันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวให้โอวาท ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่นักเรียนผ่านการบูรณาการเหมาะสมตามวัย
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน นำไปสู่กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตที่ยั่งยืน
โดยมีหัวข้อในการให้ความรู้แก่นักเรียน ดังนี้
1.ประวัติความเป็นมาของกลุ่มเผิ้งโก๋นเดือนห้าบ้านสันก๋อยรุ่งเรือง
2.วงจรชีวิตของผึ้ง
3.การได้มาของรังผึ้ง และน้ำผึ้ง
4.ประโยชน์ของน้ำผึ้ง
5.การนำน้ำผึ้งมาแปรรูปเพื่อเป็นการต่อยอดเพิ่มมูลค่า และสร้างทักษะชีวิตเพื่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน โดยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สบู่น้ำผึ้ง และน้ำผึ้ง 100%
6.การสาธิตวิธีการทำสบู่น้ำผึ้ง
ขอขอบพระคุณ วิทยากรท้องถิ่น คุณธนธรณ์ จันแปงเงิน กลุ่มเผิ้งโก๋นเดือนห้าบ้านสันก๋อยรุ่งเรือง ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading