โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ข่าวกิจกรรม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และมีพัฒนาการการเรียนรู้ ครบทั้ง 4 ด้าน

Loading