โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมรณรงค์ควบคุม ป้องกันไข้เลือดออก เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ข่าวกิจกรรม
ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลแม่ข้าวต้ม ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมรณรงค์ควบคุม ป้องกันไข้เลือดออก เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม
โดยนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล มอบทรายอะเบท พร้อมป้ายรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ให้กับตัวแทนหมู่บ้าน ทั้งหมด จำนวน 23 หมู่บ้าน

Loading