โครงการพัฒนางานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2566 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม  โครงการพัฒนางานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  นายภพธนภัต คำสุรันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติกําหนด และจัดทํารายงานประจําปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิด  เผยต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  และได้รับเกียรติจาก คุณธัญญรัตน์ คำสุรันทร์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เทศบาลนครเชียงราย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

Loading