โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสานตะกร้าหวายเทียม”

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสานตะกร้าหวายเทียม” ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านการประดิษฐ์ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของกลุ่มผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงาน โดย นายธนพล วรรณรัก ประธานชมรมผู้สูงอายุ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

Loading