โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร ทบทวน)

ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. จำนวน 50 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น และเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับตำบล สามารถประสานความร่วมมือภายในตำบลในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Loading