โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)

ข่าวกิจกรรม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวนทั้งสิ้น 40 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading