โครงการฝึกอบรมอาสากู้ชีพ – กู้ภัย ตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสากู้ชีพ – กู้ภัย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อจัดบริการการแพทย์ก่อนส่งโรงพยาบาลตลอด ๒๔ ชั่วโมง และทำให้ผู้ใช้บริการที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับบริการอย่างมาตรฐาน อย่างทันท่วงที อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อลดความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ

Loading