โครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม
#โครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม
กิจกรรมดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช อบต.แม่ข้าวต้ม และฝึกปฏิบัติ วิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก ระหว่างผู้ปกครองกับบุตร ณ ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
ขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้

Loading