โครงการค่ายลูกอ๊อด ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 โดยนายเพียร กันติ๊บ นายก อบต.แม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้ นายเจิดศักดิ์ สิงห์สุข รองนายก อบต.แม่ข้าวต้ม เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการค่ายลูกอ๊อด ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ด้วยงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ข้าวต้ม ได้จัดทำโครงการค่ายลูกอ๊อดขึ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1.เพื่อส่งเสริมให้รู้กฎ ระเบียบวินัย และการปฏิบัติตนตามข้อตกลง
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดและรู้จักแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย
4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการรอคอย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันการจัดกิจกรรมโครงการค่ายลูกอ๊อด ในครั้งนี้ มีฐานกิจกรรมจำนวน 5 ฐาน ได้แก่
1. ฐานมุด ลอด ผจญภัย
2. ฐานสระมหาสนุก
3. ฐานกล่องปริศนา
4. ฐานลูกโป่งหรรษา

Loading