โครงการครอบครัวแข้มแข็ง (Family Strengthening Program)

ข่าวกิจกรรม
✨วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เป็นประธานในการส่งมอบอาชีพเสริม ตามโครงการครอบครัวแข้มแข็ง (Family Strengthening Program) ในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 8 ชุมชน ประกอบไปด้วย บ้านป่าซางหัวฝาย 16 บ้าน , บ้านปางลาว หมู่10 , บ้านใหม่ หมู่ที่ 13 , บ้านโล๊ะป่าห้าหมู่ 7 , บ้านโล๊ะป่าห้าใหม่ หมู่ที่ 22 บ้านห้วยอ้ม หมู่ที่ 8 , บ้านห้วยอ้มใน หมู่ที่ 9 และบ้านเวียงกลาง หมู่ที่ 21 รวมทั้งหมด 177 ครอบครัว ดำเนินโครงการโดยหมู่บ้านเด็กโสสะ “สิริเมตตา ๗๒ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ” เชียงราย (SOS Children’s Village Thailand)
✅โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเด็กเยาวชนในชุมชน ครอบครัวเด็กที่ยากไร้ ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในครอบครัว และมีรายได้ที่ยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 นี้ ทางโครงการฯ ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ปกครองเด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีกำหนดในการส่งมอบอาชีพ ดังนี้
1.ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และอาหารไก่ ส่งมอบวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น.
2.ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาและอาหารปลา ส่งมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น.
♦️ทั้งนี้ ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ “การเพาะเลี้ยงแหนแดง” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยนางจารุณี แก้วเมืองคำ ทีมงานผู้บริหาร อบต.แม่ข้าวต้ม เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอีกทางหนึ่งด้วย

Loading